Hinnavahemik: alates kuni

Privaatsuspoliitika

Vastutuse välistamine ja andmekaitse deklaratsioon

Vastutuse välistamine
Eres Kinnisvara OÜ teeb kõik endastoleneva veebilehe sisu tõelevastavuse ja ajakohasuse tagamiseks, kuid ei taga ega kinnita veebilehe sisu õigsust, järjestust, ajakohasust ega täielikkust. Eres Kinnisvara OÜ-l on õigus lõpetada veebilehe levitamine ilma ette teatamata. Käesoleval veebilehel sisalduv teave on mõeldud üksnes kinnisvaraalase info levitamiseks. Eres Kinnisvara OÜ ei vastuta mis tahes otsese või kaudse kahju hüvitamise  eest, kui kahju on tekkinud käesoleval veebilehel olevale materjalile juurdepääsu tõttu või selle materjali kasutamise, sealhulgas viiruste tõttu, olenemata veebilehe sisu õigsusest või täielikkusest.

Lingid teistele veebilehtedele
Eres KInnisvara OÜ-l ei ole mingit seost veebilehtedega, mille linke käesolev veebileht sisaldab, Eres Kinnisvara OÜ-l puudub võimalus nimetatud veebilehti kontrollida, samuti ei ole ta nimetatud veebilehti heaks kiitnud. Lingid teistele veebilehtedele on antud üksnes mugavuse eesmärgil.
Kõik märkused, mis on Eres Kinnisvara OÜ-le käesoleva veebilehe kohta saadetud, kuuluvad Eres Kinnisvara OÜ-le ja neid võidakse ilma piiranguteta kasutada. Saadud märkusi ei loeta tingimata konfidentsiaalseteks.

Intellektuaalomandiõigused
Veebilehe sisu on kaitstud autoriõigustega ja muude intellektuaalomandiõigustega. Ärinimed, logod ja tootenimetused on Eres Kinnisvara OÜ (www.eres.ee) klientidele kuuluvad kaubamärgid. Igasugune nimetatud kaubamärkide kasutamine või kuritarvitamine on üheselt keelatud. Veebilehe sisu võib kopeerida üksnes isiklikul mitteärilisel eesmärgil, kusjuures autoriõigused ega muud omandiõigused üle ei lähe. Muudel juhtudel peale eelnimetatud juhu ei ole käesoleval veebilehel sisalduvat teavet ilma Eres Kinnisvara OÜ selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta lubatud kopeerida, kuvada, alla laadida, muuta, reprodutseerida ega taasedastada.

Andmekaitse deklaratsioon
Eres Kinnisvara OÜ  tagab meie veebilehe külastajatelt saadud teabe konfidentsiaalsuse. Meie  eesmärk on tagada tasakaal meie ärihuvide ja veebilehe kasutajate privaatsuse vahel, kogudes ja kasutades neilt pärinevaid andmeid. Alljärgnevalt on kirjeldatud, kuidas me töötleme kogutud teavet, ning samuti eres.ee andmeedastustava.

Kasutuse jälgimine
Eres Kinnisvara OÜ jälgib automaatselt, kuidas veebilehe sisu kasutatakse. Selline jälgimine võimaldab meil saada paremat ülevaadet võimalikest valdkondadest, mis vajavad täiustamist, et pidevalt parandada veebilehe sisu asjakohasust ja selle kättesaadavust. Sellel eesmärgil võib eres.ee aeg-ajalt salvestada külastaja arvutisse teatud teavet, mida nimetatakse küpsisteks. Need võimaldavad üksikasjalikku jälgimist eesmärgiga täiustada meie kasutusaruandeid. Kui Teie arvutis on küpsised keelatud, pääsete Te eres.ee -le siiski samamoodi ligi nagu lubatud küpsiste puhul, kuid kasutusandmed meie sisearuannetes on seetõttu pisut ebatäpsemad. Nimetatud kasutusteavet saavad üksnes Eres Kinnisvara OÜ ja meie asjakohased partnerid, selleks et parandada veebilehe sisu ja teenuse kvaliteeti ning muuta paremaks kasutajatoe teenust. Osa nimetatud teabest võidakse aeg-ajalt avaldada, kuid seda tehakse kogumis ja umbisikulises vormis, näiteks tehakse teatavaks, kui palju külastajaid eres.ee -l on olnud.

Isikuandmed
eres.ee kogub isikuandmeid (näiteks nimesid, aadresse ja e-posti aadresse) üksnes juhul, kui veebilehe külastaja need vabatahtlikult annab. Nimetatud andmeid kasutatakse üksnes selle külastaja määratud eesmärgil, näiteks teadete, tellimuste või külastaja tagasiside edastamiseks e-posti teel. Kui Te ei soovi enam, et Teiega ühendust võetakse, saate kerge vaevaga loobuda meie edastava lisateabe saamisest. Eres Kinnisvara OÜ garanteerib, et Teie isikuandmeid ei avaldata kolmandatele isikutele ühelgi juhul, välja arvatud „otsese teabevahetuse” korral. Isikuandmed avaldatakse vaid selleks ettenähtud korras, et huvilised saaksid soovi korral objekti omanikega kontakteeruda. Isikuandmed on eres.ee portaali sisestatud iga kasutaja omal riisikol.

Otsene teabevahetus
Kõik küsimused, märkused, ettepanekud jms, mille Te olete saatnud või edastanud eres.ee kaudu, kuuluvad Eres Kinnisvara OÜ-le ning need loetakse mittekonfidentsiaalseks ja ärisaladuse alla mittekuuluvaks teabeks, mida Eres Kinnisvara OÜ võib ükskõik millisel moel või mis tahes eesmärgil kasutada, sealhulgas avaldada seda piiramatult teistele juriidilistele või füüsilistele isikutele, Eres Kinnisvara OÜ sidusettevõtjatele ja agentidele. Samuti võib Eres Kinnisvara OÜ nimetatud teavet, mõisteid või muud informatsiooni vabalt kasutada. Loomulikult austab Eres Kinnisvara OÜ nimetatud teabevahetuse ajal jätkuvalt Teie privaatsust ning kui on vaja Teie isikuandmeid kolmandale isikule avaldada, teavitame Teid sellest, milleks me vastavat teavet kasutada kavatseme. Isikuandmete edastus potentsiaalsetele klientidele, kes eres.ee -d kasutavad, toimub automaatselt alustatuna objektide poolt. Sellisest andmeedastusest Eres Kinnisvara OÜ isikuandmete omanikke ei teavita.

Muudatused
Kõikidest muudatustest andmekaitse põhimõtetes antakse viivitamatult teada käesoleva veebilehe kaudu. Kui Teil on küsimusi Eres Kinnisvara OÜ andmekaitse põhimõtete või veebilehe www.eres.ee  kohta, võtke palun meiega ühendust (e-posti aadress info@eres.ee).

Kehtiv õigus ja kohtualluvus
Vastutuse välistuse ja veebilehe sisu suhtes kehtib Eesti õigus.